Activtek Thailand

ฆ่าเชื้อโควิด-19,ป้องกันภูมิแพ้,กำจัดฝุ่นPM2.5,ฆ่าเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย,Activtek AP3000,กำจัดกลิ่น, RCI , ActivePure, Covid-19
ฆ่าเชื้อโรค,ป้องกันโควิด-19,กำจัดฝุ่นPM 2.5, ฆ่าเชื้อรา ,ไวรัส ,แบคทีเรีย
อบฆ่าเชื้อ,ฆ่าเชื้อโควิด-19,ป้องกันการโรคติดต่อทางอากาศ,กำจัดกลิ่น,กำจัดฝุ่น PM 2.5