มาตรฐานและผลการทดลอง


ใบรับรองผลการทดสอบของ University of Cincinnati ว่าสามารถลดฝุ่นลอยได้ ทำให้ฝุ่นตกลงพื้นได้เร็วกว่า 250 เท่าจากแรงโน้มถ่วง

 

 

 

 ตารางเปรียบเทียบการทำงานระบบ RCI และ Ozone