(H2O2) หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สลายตัวเป็นออกซิเจน ใช่หรือไม่

 ใช่ เพราะ O2 เกิดจากก๊าซออกซิเจนทำให้อากาศสดชื่นมากขึ้น