คำตอบ ข้อ 18

        รุ่น Induct 500 และรุ่น Fresh Air To Go สามารถติดตั้งในรถยนต์โดยสาร,รถพยาบาล,รถทัวร์, เพื่อหยุดดารแพร่ระบาดในสถานที่นั้น ๆ ที่มีคนอยู่รวมกันมากหรือต้องใกล้ชิดกัน