เทคโนโลยีของเรา

หัวใจสำคัญของ RCI คือ ปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัส 

H2O2 เมื่อสลายตัวจะกลายเป็นออกซิเจนทำให้อากาศสดชื่น

เทคโนโลยีเครื่องบำบัดอากาศ RCI เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน